چت روم
آخرین مطالب

» ( چهارشنبه چهارم بهمن ۱۳۹۱ )
» ( چهارشنبه چهارم بهمن ۱۳۹۱ )
» ( چهارشنبه بیست و نهم آذر ۱۳۹۱ )
» ( چهارشنبه بیست و نهم آذر ۱۳۹۱ )
» ( چهارشنبه بیست و نهم آذر ۱۳۹۱ )
» ( جمعه سوم آذر ۱۳۹۱ )
» ( چهارشنبه یکم آذر ۱۳۹۱ )
» ( چهارشنبه هفدهم آبان ۱۳۹۱ )
» ( چهارشنبه هفدهم آبان ۱۳۹۱ )

کلمات کلیدی


درباره ما


رسول طهماسبی
<-BlogAbout->
ایمیل :
  • تاریخ ارسال : چهارشنبه هفدهم آبان ۱۳۹۱, 22:34
  • دسته بندی :
  • نویسنده : رسول طهماسبی

طرح درس روزانه درس علوم تجربی

باسمه تعالی

برنامه بودجه بندی سالانه درس علوم تجربی سال سوم راهنمایی 90-91

ماه

هفته

جلسه

صفحه

موضوع و اهداف درس

مهر

اول

1

2

-

آشنایی با دانش آموزان – ارزشیابی ازدروس سال قبل و گروه بندی آنها.

یادآوری ومرور مطالبو انجام کارگروهی برای ایجاد انگیزه در دانش آموزان.

دوم

1

2

4- 1

7- 5

آشنایی با مدل های اتمی نظریه دموکریت ،دالتون، تامسون.

مدل اتمی رادرفورد- بورومدل جدید(الکترونی) – ذره های سازنده اتم .

سوم

1

2

10-8

13-11

جدول تناوبی – نمادشیمیایی عناصر- عدد اتمی و عددجرمی .

ایزوتوپ – واکنش های هسته ای – عناصررادیو اکتیو .

چهارم

1

2

-

16- 14

ارزشیابی فصل اول

پیوند بین اتمها – فرمول شیمیایی.

آبان

اول

1

2

19- 17

22-20

پیوند کووالانسی،ترکیب مولکولی ،آشنایی با یون .

پیوند یونی ،ویژگی ترکیب یونی ،اسیدها و بازها و شناساگرها.

دوم

1

2

24-23

27-25

انجام آزمایش و ارزشیابی فصل دوم .

سرگذشت زمین ، لایه های سنگ ها.

سوم

1

2

30-28

34- 31

فسیل ،مکانهای مناسب برای فسیل شدن ،کاربرد فسیل ها.

آشنایی با تغییر گونه ها(نظریه لامارک ،داروین ) .

چهارم

1

2

37-35

-

نظریه دووریس ،چگونگی بروز جهش ،شواهد تغییر.

ارزشیابی فصل سوم .

آذر

اول

1

2

40-38

44-41

جابجایی قاره ها ، نظریه وگنر، زمین ساخت ورقه ای.

پدیده های حاصل از حرکت ورقه ها.

دوم

1

2

-

47-45

ارزشیابی فصل چهارم .

منظومه شمسی ،خورشید ،سیارکها .

سوم

1

2

49-48

52-50

شهاب و شهاب سنگ ،دنباله دارها ،قمرها،ستارگان.

تعیین فاصله ستارگان ،شناخت صورت های فلکی .

چهارم

1

2

-

56-53

ارزشیابی فصل پنجم .

کارو شرایط انجام آن .

دی

اول

1

2

60-57

64-61

معادله کار ،انرژی و رابطه آن با کار.

مفهوم توان ،فرمول و حل مسائل مربوط به توان .

دوم

1

2

68-65

71-69

ماشین و مزیت مکانیکی آن ،مفهوم بازده و حل مسائل آن .

ماشین های ساده ،اهرم ها،قرقره ،چرخ ومحور.

سوم

1

2

74-72

-

سطح شیبدار، مسائل مربوط به آن .

آزمون نوبت اول .

چهارم

1

2

-

تصحیح اوراق امتحانی و جمع بندی نمرات مستمر نوبت اول .

 

ماه

هفته

جلسه

صفحه

موضوع اهداف درس

بهمن

اول

1

2

76-75

80-77

گوه و پیچ ،ماشین مرکب یا پیچیده .

آشنایی با مفهوم فشار ،فشار در جامدات و مایعات .

دوم

1

2

82-81

85-83

ادامه بحث فشار در مایعات و حل مسائل آن .

فشار در گازها و عوامل موثر در آن .

سوم

1

2

-

88-86

ارزشیابی فصل هفتم .

بار الکتریکی ،انواع بار

چهارم

1

2

91-89

93-92

قاعده بارهای الکتریکی ،برق نما ،باردار کردن بوسیله تماس .

القای بار الکتریکی ،آذرخش ،برقگیر .

آسفند

اول

1

2

96-94

99-97

جریان الکتریکی ،الکترون آزاد ،مقایسه اجسام رسانا و نارسانا ، اختلاف پتانسیل.

شدت جریان ،مقاومت الکتریکی ، آهن ربا .

دوم

1

2

102-100

104-103

قطب های آهن ربا و اثر آنها بریکدیگر،ساختن آهن ربا .

آهن ربای الکتریکی ،کاربرد آهن ربا .

سوم

1

2

-

111-105

ارزشیابی فصل هشتم و نهم .

استخوان ،غضروف ،مفصل و انواع آن ،رباط.

چهارم

1

2

116-112

120-117

ماهیچه و انواع آن ،زرد پی ، گرفتگی ماهیچه .

هماهنگی و ارتباط ، دستگاه عصبی ،نورون ها .

فروردین

سوم

1

2

-

124-121

ارزشیابی ازدروس گذشته .

انتقال پیام عصبی ،انواع نورون ،انعکاس.

چهارم

1

2

126-125

130-127

دستگاه هورمونی ،غده های ریز بدن و کار آنها.

نوجوانی و بلوغ ، تغییرات جنسی و عاطفی .

اردیبهشت

اول

1

2

133-131

139-134

خصوصیات دوران نوجوانی ،واکنش دفاعی .

تولید مثل و انواع آن ، تولید مثل جنسی در گیاهان گلدار .

دوم

1

2

145-140

151-146

دنباله تولید مثل در گیاهان و جانوران .

منابع طبیعی ،حفظ محیط زیست ، آلودگی هوا ، باران اسیدی .

سوم

1

2

156-152

-

تغییرات ایجاد شده در طبیعت توسط انسان .

ارزشیابی از فصل 13 و 14.- حل نمونه سوالات امتحانی سال های قبل .

مروری برکل کتاب جهت آمادگی برای شرکت در آزمون نوبت دوم .

خرداد

-

-

-

آزمون نوبت دوم .

طراح : رسول طهماسبی

 

  • تاریخ ارسال : چهارشنبه هفدهم آبان ۱۳۹۱, 22:30
  • دسته بندی :
  • نویسنده : رسول طهماسبی

عنوان : طراحی آموزشی

نام ونام خانوادگی : رسول طهماسبی

نام آموزشگاه :

نام درس : علوم تجربی

موضوع درس : تشکیل سایه (پایه دوم راهنمایی )

مدت ( دامنه ) : 45 دقیقه

سال تحصیلی : 91-1390

اقدامات قبل از تدریس

اهداف کلی

دانش آموزان طرز تشکیل سایه و چگونگی آن را یاد بگیرند

اهداف رفتاری

دانش آموزان بعد از پایان این درس باید بتوانند :

1-علت تشکیل سایه را شرح داده و بتوانندچگونگی آن را با رسم یک شکل و یا آزمایشی ساده به درستی نشان دهند.

2-جسم های شفاف –نیم شفاف و کدر را با ذکر یک مثال از هر کدام تعریف کرده و بتوانندآنها را تشخیص دهند.

3-علت پدیده های طبیعی چون خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی را با استفاده از خواص سایه ها به درستی بیان کرده و بتوانند آن را بارسم شکل نمایش دهند.

4-این مطلب را به خوبی درک کنند که نقش نور در زندگی بسیار مهم بوده و زندگی بدون آن غیر ممکن است.

5-به این نکته توجه داشته باشند که نگاه کردن مستقیم به نور خورشید و به خصوص هنگام خورشیدگرفتگی صدمات شدیدی را به چشم وارد می کندو این نکته را به دیگران نیز یاداور شوند.

6-روحیه ی انتقادپذیری و انتقادگری خود را تقویت کنند.

7-در انجام فعالیت ها و بحث های گروهی علاقه- کنجکاوی –مسولیت پذیری و.... داشته باشند.

8-در ساخت وسایل کمک آموزشی وبه کارگیری آن مهارت لازم را کسب کرده و علاقه نشان دهند.

9- از مشاهده پدیده هایی چون خسوف و کسوف به وجود خالق آن پی برده و با خواندن نماز آیات شکر گزار او و نعمت هایش باشند.

روش تدریس

Øبحث گروهی

Øیادگیری مشارکتی ( طرح تدریس اعضا ی تیم )

Øاکتشافی

Øپرسش و پاسخ

Øبارش مغزی

مدل کلاسی و گروه آموزشی

گروهی و آزمایشگاهی

رسانه آموزشی ویژه

vتعدادی جسم منیر و غیر منیر

vتعدادی جسم شفاف – نیم شفاف و کدر

vدو عدد توپ با اندازه های مختلف (بزرگ و کوچک ) – یک عدد لامپ

vمدل افلاک نما ( شبانه روز )- ماکت های ساخته شده از این وسیله توسط دانش آموزان.

vرایانه –cdهای آموزشی – برنامه power point

 

 

اجرای تدریس ( فرایند یاد دهی – یادگیری و تعامل تجربیات )

ایجاد ارتباط و انگیزه سازی

Øسلام و احوالپرسی از دانش آموزان

Øگروه بندی تصادفی دانش آموزان ( تعدادی جسم منیر و غیر منیر تهیه کرده و به هنگام ورود در اختیار دانش آموزان قرار می دهم سپس از آنها می خواهم کسانی که جسم های منیر دارند در یک گروه و کسانی که جسم غیر منیر دارند در گروه دیگر قرار بگیرند.) چون این مبحث مربوط به درس جلسه گذشته است می تواند نوعی ارزشیابی تشخیصی نیز باشد.

Øحضورو غیاب و توجه به حالات روحی و روانی دانش آموزان (یک تابلو تهیه کرده و نام دانش آموزان را روی آن می نویسم و به هر دانش آموزی یک کارت می دهم تا در هنگام ورود به کلاس کارتش را در محل نام خود قرار دهد. به این ترتیب در هنگام غیبت هر دانش آموز جای خالیش به راحتی مشخص است و وقتگیر هم نیست.)

Øبررسی تکالیف دانش آموزان (تکالیف گروهها را با هم تعویض می کنم و آنها تکالیف یکدیگر را بررسی می کنند . این فعالیت ضمن اینکه نوعی روش یادگیری است احساس مسولیت و خود باوری را در آنان ایجاد می کند.)

Øطرح و اجرای یک آزمایش جالب و مهیج با استفاده از خواص سایه ها ( جوجه در تخم مرغ )

Øطرح سوال یا بیان یک خاطره مثل : - بچه ها به یاد داریر که در سال 1378 در ایران خورشید گرفتگی رخ داد و عده زیادی توریست از کشورهای اروپایی برای تماشای آن به ایران امده بودند. راستی چرا! مگر در کشور خودشان نمی توانستند خورشید گرفتگی را مشاهده کنند؟

 

 

ارزشیابی تشخیصی

با طرح چند آزمایش و پرسش شفاهی در کلاس:

1-لامپ کلاس را خاموش کرده و پرده ها را می کشیم ... بچه ها آیا کسی چیزی می بیند ؟ خیر... چرا ؟مگر چشم های ما باز نیستند ؟ پس برای آنکه جسمی دیده شود چه شرایطی لازم است ؟

2-حال یک شمع را روشن می کنیم. بچه ها آیا شمع را می بینید ؟ بله... چرا شمع دیده می شود اما اجسام دیگر قابل دیدن نیستند؟ حالا اجسام منیرو غیر منیر را تعریف کرده و برای هر کدام حداقل یک مثال ذکر کنید.

3- مسیر حرکت نور چگونه است؟آیا می توانید آن را با انجام یک آزمایش ساده نشان دهید؟

 

اجرای تدریس

فعالیت های معلم – دانش آموز

vاز هر گروه می خواهم با وسایلی که در اختیار دارند (چراغ قوه – شمع – چند جسم کدر و شفاف و....) سایه یک جسم را روی دیوار تشکیل دهند. سوال : بچه ها کدام گروه می تواند سایه ای را که درست کرده است بزرگ و کوچک کند ؟ چگونه این کار را انجام دادید؟برای پاسخگویی می توانید با گروه های دیگر نیز مشورت کنید.(کار گروهی )

vآیا می توانید سایه شیشه را روی پرده تشکیل دهید ؟ امتحان کنید دلیل آن چیست؟ (معرفی اجسام شفاف)

vآیا می توانید سایه ورق پوستی یا خط کش پلاستیکی خود را روی پرده تشکیل دهید؟ آیا سایه ای را که تشکیل داده اید مانند سایه یک جسم کدر مثل کتاب است؟ دلیل آن چیست؟ ( معرفی اجسام نیم شفاف)

vیک برگه از تصاویر چند جسم مختلف را به هر گروه می دهم و از آنها می خواهم تا این اجسام رابه صورت گروهی در سه گروه شفاف – نیم شفاف و کدر دسته بندی کنند.

vحالا نوبت به یک پدیده طبیعی می رسد که با استفاده از خواص سایه ها قابل توجیه است . در اینجا به همکاری سه نفر از دانش آموزان نیاز داریم.(نمایش خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی :دانش آموزی که درشت اندام است به عنوان خورشید –متوسط اندام زمین و دانش آموز کوچکتر نقش ماه را اجرا می کند یعنی به ترتیب زمین به دور خود و خورشید و ماه به دور زمین می چرخد تا هنگامی که هر سه روی یک خط راست قرار بگیرند. سپس با توجه به محل قرار گرفتن آنها و با همکاری دانش آموزان خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی را توضیح می دهیم.

vحالا بچه ها می توانند در گروه های خود و با استفاده از توپ ها و یک عدد لامپ این آزمایش را تکرار کنند ضمن اینکه دستگاه افلاک نما را نیز بررسی می کنند.

vتوجه به این نکته را یاد آور می شویم که نگاه کردن به خورشید گرفتگی بدون عینک مخصوص باعث صدمات جبران ناپذیری می شود که ممکن است در آینده اثرات خود را نشان دهد.

vبررسی کتاب درسی و پاسخ به فکر کنید ها و فعالیت ها

vمعرفی کتاب های آموزشی و cd و فیلم های آموزشی برای مطالعه بیشتر در این زمینه.

 

اجرای تدریس

ارزشیابی تکوینی و پایانی

1-خلاصه کردن درس توسط پرسش و پاسخ از دانش آموزان

2-پاسخگویی به سوالات و رفع اشکال

3-پرسش به صورت کتبی ( فردی و تیمی ) – نمونه سوالات ضمیمه طرح درس می باشند.

4-تشویق توسط کارتهای امتیاز از گروههایی که بهترین عملکرد را داشته اند.

فعالیت های خلا قانه دانش آموز

1-نمایش حرکات ماه و زمین به دور خورشید و ایجاد کسوف و خسوف

2-ساخت ماکت دستگاه افلاک نما ( شبانه روز ) توسط وسایل ساده.

3-اجرای نمایش سایه بازی

4-طراحی و رسم شکل هایی از خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی

5-طراحی و ساخت یک چراغ قوه در صورتی که نور بیشتری تولید کند. (مروط به درس جلسه آینده بازتاب نور )

تعیین تکلیف ( عمومی – گروهی – انفرادی)

1-مطالعه درس برای جلسه آینده

2-انتخاب یکی از موضوعات زیر و انجام آن به صورت گروهی :

Øتهیه نشریه دیواری با موضوع چرا در سال های گذشته در فصول بهار و پائیز ساعت های رسمی کشور را تغییر می دادند.

Øارائه تحقیق در مورد لامپ های کم مصرف و رابطه نور با رنگ .

 

تبلیغات

تبلیغات