چت روم
آخرین مطالب

» ( چهارشنبه چهارم بهمن ۱۳۹۱ )
» ( چهارشنبه چهارم بهمن ۱۳۹۱ )
» ( چهارشنبه بیست و نهم آذر ۱۳۹۱ )
» ( چهارشنبه بیست و نهم آذر ۱۳۹۱ )
» ( چهارشنبه بیست و نهم آذر ۱۳۹۱ )
» ( جمعه سوم آذر ۱۳۹۱ )
» ( چهارشنبه یکم آذر ۱۳۹۱ )
» ( چهارشنبه هفدهم آبان ۱۳۹۱ )
» ( چهارشنبه هفدهم آبان ۱۳۹۱ )

کلمات کلیدی


درباره ما


رسول طهماسبی
<-BlogAbout->
ایمیل :
 • تاریخ ارسال : چهارشنبه چهارم بهمن ۱۳۹۱, 23:24
 • دسته بندی :
 • نویسنده : رسول طهماسبی

به نام ا...

                                                      اداره آموزش و پرورش عشایر لرستان                                                                                                            مدرسه راهنمایی شهدای عشایر پلدختر 

نام و نام خانوادگی:                                امتحان علوم تجربی سوم راهنمایی                                       دی 1391                                                                    

رديف

                              سوالات

بارم

1

 

 

 

 

 

 

 

 

صحیح یا غلط بودن هر یک از عبارات را مشخص کنید.

الف) تامسون بیان کرد الکترون ها مانند کیک کشمشی در میان خمیری از                                         بار مثبت پراکنده شده است(    )

ب) صفاتی که در اثر جهش به وجود می آیند نمی توانند به نسل های بعدی منتقل شوند(    )

ج) عامل به وجود آمدن کوه های آتش فشانی بر روی قاره ها ذوب شدن                                          ورقه های قاره ای در اعمال زمین است(    )

د) به مجموع الکترون ها و پروتون های یک اتم عدد جرمی گفته می شود(    )

2

2

گزینه صحیح را انتخاب کنید؟

الف) کدامیک از نمادهای زیر نشان دهنده اتم سدیم شامل 11 پروتون، 11                                    الکترون و 12 نوترون است؟

1-                  2-            3-        4-

ب) تفاوت ایزوتوپ های یک عنصر مربوط به چیست؟

1- پروتون ها 2- نوترون ها 3- الکترون ها  4- پروتون و نوترون

ج) فکر انتخاب طبیعی مربوط به کدام دانشمند است؟

1- داروین     2- لارماک        3- دووریس     4- وگنر

د) کدام یک از سیارات خارجی نیست؟

1- مشتری        2- مریخ        3- زحل     4- اورانوس

 

 

2

3

با استفاده از معلومات خود در جاهای خالی کلمه ای مناسب بنویسید؟

الف) در برخورد دو ورقه ................... جزایر قوسی شکل میگیرد.

ب) ویزگی های سنگ های رسوبی .................. و .................. هستند.

ج) به قطعه سنگ هایی که از اتمسفر می گذارند و روی زمین ................... گفته می شود.

د) محل قرار گرفتن نوترون...................... است. ( داخل هسته – اطراف هسته)  

2

4

مفاهیم زیر را تعریف کنید :

الف) جدول تناوبى عناصر

ب) ترکیب های یونی

ج) لكه خورشيدى

د) انتخاب طبيعى

2

5

چرا محیط  کم عمق دریاها و دریاچه ها محیط مناسبی برای تشکیل فسیل میباشند؟

 

5/1

6

مقدار کار انجام شده روی یک جسم به چه عواملی بستگی دارد؟ 

                                                                                                                                                                                                                                                               

5/1

7

دلایل وگنر را برای جابه جایی قاره ها را بیان کنید؟

 

2

8

اصول نظريه اتمى رادرفورد را بنويسيد.

 

 

2

                                                                                                                            موفق باشيد

 

 

 

 • تاریخ ارسال : چهارشنبه چهارم بهمن ۱۳۹۱, 23:23
 • دسته بندی :
 • نویسنده : رسول طهماسبی

به نام ا...

                                                      اداره آموزش و پرورش عشایر لرستان                                                                                                            مدرسه راهنمایی  شهدای عشایر پلدختر

نام و نام خانوادگی:                                 امتحان علوم تجربی دوم راهنمایی                                       دی 1391                                                        

ردیف

سوالات

بارم

1

صحیح یا غلط بودن هر یک از عبارت را مشخص کنید.

الف) انتقال گرما از طریق تابش نیازی به وجود ماده ندارد(    )

ب) اشتعال پذيرى يك خاصيت فيزيكى است(    )

ج)  دربازتاب نور, زاويه تابش و زاويه بازتاب برابرند(    )                                                               د) پختن غذا یک واکنش گرماده است(    )

2     

2

گزینه صحیح را انتخاب کنید؟

1) کدام یک از اجزا مثلث آتش نیست ؟

الف) سوخت       ب) آتش           ج) کاتالیزگر          د) اکسیزن

2) .......... نشان دهنده سرعت حركت ذرات سازنده يك جسم است.                                                  الف) دما           ب) گرما          ج) تبخير               د) همرفت                                                              3) کدام یک از ویزگی های تصویر در آینه تخت نیست؟

الف) مستقیم         ب) هم اندازه         ج) وارونه جانبی      د) حقیقی

4) کدام یک از مشخصات موج نیست؟

الف) سرعت انتشار    ب) بسامد        ج) دوره                 د) طول موج

2

3

درجاهای خالی کلمات مناسب بنویسید:

الف) زمانی که ماه بین زمین و خورشید قرار دارد........... اتفاق می افتد

ب) به حرکت های رفت و برگشتی........ گفته می شود.

ج) به مواد سوختی که تنها برای تامین انرژی سوزانده می شود........... می گویند.

د)به صوت هایی که بسامد آن ها کم تر از 20هرتز باشد ............. می گویند

 

2

4

 

 

 

 

هر کدام از مفاهیم زیر را تعریف کنید.

الف) کاتالیزگر

ب) اجسام منیر

ج) طول موج

د) محدوده شنوایی

 

3

5

انواع عدسی را نام ببرید و برای هر کدام کاربردی را بیان کنید؟

                                                                                                                               

5/1

6

کدام گزینه در مورد زنگ زدن آهن درست است؟ علت آن را بیان کنید.

الف) 56 گرم آهن + 24 گرم اکسیژن = 80 گرم اکسید آهن

ب) 56 گرم آهن + 24 گرم اکسیژن = 70 گرم زنگ آهن + گرما

ج) 56 گرم آهن + 24 گرم اکسیژن = 90 گرم زنگ آهن

1

7

انتقال گرما به روش رسانایی را توضیح دهید.                          

 

1

8

منظور از شکست نور چیست؟ و علت آنرا بنویسید.

 

1

9

شرايط لازم براى ايجاد  جريان همرفتى را بنويسيد.  

                                                                      

5/1

                                                                                                                         موفق باشيد

 

 

 

 • تاریخ ارسال : چهارشنبه بیست و نهم آذر ۱۳۹۱, 23:21
 • دسته بندی :
 • نویسنده : رسول طهماسبی

 

1-کار اصلی غشا چیست؟

 

2-مقدار ورود وخروج مواد از غشا سلول به چه عاملی بستگی دارد؟

3- تفاوت غشا با صافی چیست؟

4-سه بخش اصلی را با توضیحات مربوط به آنها انطباقدهید:

الف-هسته                                *بیشترفعالیتهای سلول ازقبیل تغذیه,تنفس درابن بخش صورت می گیرد

ب-سیتوبلاسم                           *بیشتر حجم سلول را تشکیل میدهد

                                          *توانایی  انتخاب دارد و هرچه را که سلول لازم دارد از نه محیط میگیرد

ج-بوسته                                 *بعلت داشتن کروموزوم همه فعالیتهای سلول را کنترل میکند

 

5-جدول زیر را با( دارد یا ندارد) کامل کنید.

سلول جا نوری

سلول گیاهی

ساختار

 

 

غشا سیتوبلاسمی

 

 

کلروبلاست

 

 

هسته

 

 

واکوئل

 

 

سیتوبلاسم

 

 

دیواره سلولی

 

1--منظور از سازمانبندی بدن چیست؟ مثال بزنید

 

2- وظیفه هریک از سلولهای زیر را بنویسید

الف-سلول عصبی

ب-سلول ماهیچه

ج-سلول شبکیه چشم

 

3-دو وظیفه دی ان ای را در سلول بنویسید

 

هریک از کارهای زیر وظیفه کدام یک از دستگاههای بدن است4-

الف-تامین کننده غذای سلولها

 

ب-انتقال مواد در بدن

 

5-جملات زیر در مورد سلولهای گیاهی و جانوری است.براساس نوع سلو.ل جملات را به دو گروه گیاهی و جانوری طبقه بندی کنید.

الف-فقظ یک برده(غشا) نازک به دور خود دارند

ب-دارای واکوئل های کوچک زیاد هستند

ج-سیتوبلاسم آنها حاوی کلروبلاست است

د-سیتوبلاسم و هسته به کناره های سلول رانده شده است

 

 • تاریخ ارسال : چهارشنبه بیست و نهم آذر ۱۳۹۱, 23:15
 • دسته بندی :
 • نویسنده : رسول طهماسبی

باسمه تعالی

نام درس: علوم تجربی

كلاس: دوم  راهنمایی

 تهیه كننده: رسول طهماسبی

موضوع درس: بررسی دستگاه گوارش انسان

 روش تدریس: پرسش و پاسخ

مدت جلسه: 60 دقیقه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هدف كلی:

- شناخت ساختمان و كار دستگاه گوارش انسان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هدف های جزئی:

1- آشنایی با اجزا مختلف دستگاه گوارش.

2- آشنایی با كار هر قسمت از دستگاه گوارش.

3- آشنایی با لزوم عمل گوارش در بدن.

4- آشنایی با چگونگی گوارش غذا در بدن.

5- آشنایی با آنزیمهای مختلف دستگاه گوارش.

6- آشنایی با خصوصیات مهم آنزیمهای و نحوه كار آنها.

7- آشنایی با عمل جذب و چگونگی انجام آن توسط روده.

8- آشنایی با ساختمان پرزها و نحوه عمل آنها.

9- آشنایی با آزمایشهای مربوط به چگونگی گوارش، مواد قندی، چربی و پروتئین در دستگاه گوارش.

10- آشنایی با لوزالمعده و وظیفه آن در بدن.

11- آشنایی با كبد و وظایف آن در بدن.

12- آشنایی با موادی كه از طریق پرزها جذب خون می شوند.

هدفهای رفتاری:

1- اجزا مختلف دستگاه گوارش را نام ببرند.

2- كار هر قسمت از دستگاه گوارش را بیان كنند.

3- لزوم انجام عمل گوارش در بدن را ذكر كنند.

4-چگونگی گوارش غذا در بدن را تفسیركنند.

5- آنزیم را تعریف كنند و چند مثال بزنند.

6- مهمترین خصوصیات آنزیم ها را بیان كنند.

7- جذب را تعریف كنند و چگونگی عمل جذب توسط روده را تفسیر كنند.

8- پرز را تعریف كنند وظیفه پرزها در دیواره روده را بگویند.

9- با انجام آزمایشی چگونگی گوارش مواد قندی، چربی و پروتئین را نشان دهند.

10- وظیفه لوزالمعده ( پانكراس) را در عمل گوارش بیان كنند.

11- كارهای مهم كبد را معرفی كنند.

12- نقش صفرا را در هضم غذا ذكر كنند.

13- موادی را كه از راه پرزها جذب خون می شوند را نام ببرند.

14- مهمترین قسمت دستگاه گوارش را نام ببرند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وسایل لازم:

1- كتاب درسی علوم تجربی پایه دوم راهنمایی

2- تخته وایت برد، ماژیك رنگهای مختلف ( تابلو، گچ رنگهای مختلف)

3- مولاژ( نیم تنه) انسان

4- شكل دستگاه گوارش انسان.

5- میكروسكوپ و اسلاید مربوط به پرزهای روده

6- دستگاه اورهد و طلق مخصوص آن

اقدامات قبل از شروع درس:

سلام و احوالپرسی- اشاره به مناسبت مهم هفته- قرائت دعای فرج امام زمان(عج)- حضور و غیاب- بررسی تكا لیف و فعالیت های دانش آموزان كه خارج از كلاس انجام داده اند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ارزشیابی تشخیصی:

با طرح سؤالاتی نظیر سلول چیست؟ كار سلول در بدن را بگویید؟ تفاوت سلول گیاهی با سلول جانوری را توضیح دهید، بافت چیست؟ مثال بزنید؟ اندام چیست؟ مثال بزنید؟ دستگاه چیست؟مواد غذایی لازم برای بدن را نام ببرید؟غذای خوب چیست؟گروههای غذایی كه بدن به آنها نیاز دارند كدامند؟ آمادگی دانش آموزان را جهت تدریس درس جدید ارزیابی می كنیم.

ــــــــــــــ

فنون و ایجاد انگیزش:

با طرح سؤالاتی از درس جدید زمینه شروع تدریس را در دانش آموزان فراهم كرده و با توجه به جمع بندی نظرات آنها مطلب تازه را شروع می كنیم.

سؤالات

دستگاه را تعریف كنید؟ دستگاه های مختلف بدن را نام ببرید؟ چرا غذا می خوریم؟ غذا چه كاری در بدن انجام

می دهد؟ غذا باید در بدن به چه صورتی در آید تا قابل جذب باشد؟ عمل گوارش غذا توسط چه دستگاهی صورت می گیرد؟ كدام غذاها نیاز به گوارش دارند؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رئوس مطالب:

قبل از شروع درس جدید از دانش آموزان خواسته می شود كه حداكثر مدت پنج دقیقه مطالب درس، مخصوصاً شكلهای مربوط را مرور كنند در حین انجام این كار رئوس مطالب درس در تابلو نوشته می شود. در ضمن اصطلاحات مهم مربوط به مطلب در گوشه تابلو یادداشت می شود تا هنگام تدریس بیشتر مد نظر قرار گیرند.

1- لزوم گوارش2- ساختمان دستگاه گوارش3- عمل گوارش4- آنزیمها 5- جذب غذا 6- وظایف كبد.

ارائه درس جدید:

با توجه به اینكه درس از طریق روش پرسش و پاسخ تدریس می شود لذا سؤالات از طرف معلم طرح می شوند سپس گفته های دانش آموزان را جمع بندی كرده و در قالب جملات كوتاه و خلاصه شده در تابلو یادداشت كرده تا بهتر تفهیم گردد و به هدف مورد نظر رسید.

- لزوم انجام گوارش غذا در بدن را بگویید؟

از آنجایی كه هر ماده ای كه وارد بدن می شود باید محلول در آب باشد تا جذب بدن شود لذا از شش گروه ماده غذایی برای بدن كه در درس قبلی به آنها اشاره شده . موادی نظیر:آب، ویتامین هاو مواد معدنی نیازی به گوارش ندارند و باید به همان صورت وارد جریان خون شوند. اما مواد آلی شامل: قندها، پروتئین ها و چربی ها چون مولكولهای بزرگی دارند و بدن ما برای آنكه بتواند در سلولهای خود از این مواد استفاده كند ابتدا باید این مولكولها به مواد ساده تر و كوچكتری تبدیل شوند.

« این عمل توسط دستگاه گوارش صورت می گیرد.»

- ساختمان دستگاه گوارش از چه قسمتهایی تشكیل شده است؟

دهان، حلق، مری، معده، روده باریك، روده بزرگ.

- اجزا دهان را نام ببرید و وظیفه هر قسمت را بگویید؟

دندان ها: غذا به كمك دندان ها جویده می شود.

زبان: غذا را در دهان می چرخاند و به عمل بلع كمك می كند.

غده های بزاقی: با ترشح بزاق باعث ایجاد تغییر شیمیایی در غذا می شود.

- حلق كجای بدن قرار دارد و چه وظیفه ای دارد؟

حلق بعد از دهان قرار دارد وظیفه آن هدایت كردن غذا به سوی مری و جلوگیری از ورود آن به نای. این محل چهار راهی است كه هنگام بلع سه راه بسته می شود فقط راه مری باز می ماند.

- مری چگونه غذا را به سمت پایین حركت می دهد؟

این قسمت غذا را به كمك ماهیچه های موجود در دیواره به سوی معده می فرستد ضمناً ماده مخاطی ترشح شده توسط غده های دیواره دستگاه گوارش باعث لغزیده شدن غذا می شود تا به راحتی در لوله مری حركت كند.

- اجزا معده را نام ببرید و وظیفه هر قسمت را بگویید؟

الف- دیواره ماهیچه ای: وظیفه آن به هم زدن غذا و مخلوط كردن آن با شیره گوارش.

ب- غده ترشحی: وظیفه آن ترشح هیدروكلریك اسید برای ضد عفونی كردن غذا.

ج- ماهیچه های حلقوی در ابتدا و انتها: وظیفه آنها ایجاد تغییر شیمیایی در غذا.

- اجزا روده را نام ببرید و كار هر قسمت را بگویید؟

1- دوازدهه: محل ورود ترشحات كبد و لوزالمعده

« كبد و لوزالمعده به هضم غذا كمك می كنند ولی جز دستگاه گوارش نیستند»

2- روده باریك: محل كامل شدن عملیات گوارش و جذب غذاهای مختلف.

3- روده بزرگ: محل جذب آب و املاح و نگهداری باكتریهای مفید و ویتامین ساز دفع مواد زاید گوارش.

- عمل گوارش غذا در بدن چگونه صورت می گیرد؟

عمل گوارش با گوارش مكانیكی توسط داندان ها و فعالیت ماهیچه های معده شروع و سپس تحت تأثیر گوارش شیمیایی آنزیمها ادامه می یابد.

- آنزیم چیست؟ آنزیم ها چه خصوصیاتی دارند؟

آنزیمها موادی هستند كه كار آنها كمك به انجام واكنش های شیمایی در عمل گوارش كه در قسمتهای مختلف دستگاه گوارش ترشح می شوند.

خصوصیات آنها هر كدام بر مواد خاصی تأثیر می گذارند جنس آنها پروتئین می باشد و در دمایی معادل دمای بدن به خوبی عمل می كنند.

« آنزیمها فقط باعث تسریع واكنش شیمایی می شوند و خوشان همچنان فعال باقی می مانند»

جذب چیست؟ جذب غذا یعنی عبور كردن مواد غذایی از درون روده باریك و رسیدن آنها به درون رگهای خونی.

پرز چیست؟ برجستگیهای بزرگ و كوچك انگشت مانند دیواره داخلی روده را گویند.

- مهمترین كارهایی كه كبد در بدن انجام می دهد كدامند؟

1- ترشح صفرا: این ماده مواد چربی را به ذرات ریز تبدیل می كند تا آنزیمها بهتر روی آن اثر كنند.

2- مقدار قند اضافی در بدن را به صورت گلیكوژن ذخیره می كند تا در موقع گرسنگی نیاز بدن را تأمین كنند.

3- اگر مقدار قند زیادتر از حد ذخیره باشد آن را به چربی تبدیل می كند.

« صفرا توسط گلبولهای قرمز پیر و مرده ترشح می شود.»

- نقش لوزالمعده را در عمل گوارش توضیح دهید؟

الف- ترشح بیكربنات برای خنثی كردن اسید معده.

ب- ترشح آنزیمهای قوی برای تجزیه كردن پروتئین ها، چربی ها و قندها مركب.

تذكر: « صفرا آنزیم نیست فقط به هضم غذا كمك می كند.»

« پرزها سطح تماس غذا را با روده زیاد می كنند تا عمل جذب به خوبی صورت گیرد.»

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فعالیتهای تكمیلی:

1- بررسی قسمتهایی مختلف دستگاه گوارش به كمك مولاژ( نیم تنه)

2- جمع بندی مطالب ارائه شده به كمك شكل مربوط به دستگاه گوارش.

3- توضیحات تكمیلی به كمك تصاویر و جدولی كه از طریق اورهد پخش می شود.

4- بررسی اسلاید های مربوط به پرزهای روده و معده به كمك میكروسكوپ.

5- روخوانی درس و توضیح مطالبی كه در حین درس به آنها اشاره نشده.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ارزشیابی پایانی- تعیین تكلیف:

- از چند دانش آموز خواسته می شود تا به كمك مولاژ و تصاویر مربوط به دستگاه گوارش آنچه را یاد گرفتن برای دانش آموزان شرح دهند.

- دستگاه گوارش انسان را با موجودات علف خوار مقایسه كرده و گزارش آن را به كلاس ارائه دهند.

- فعالیتهای مربوط به درس را بررسی كنند و نتیجه را به كلاس گزارش دهند

 

 • تاریخ ارسال : چهارشنبه بیست و نهم آذر ۱۳۹۱, 22:50
 • دسته بندی :
 • نویسنده : رسول طهماسبی

به نام خدا

طرح درس روزانه

ماده درسی: علوم تجربی موضوع درس: ماشین های ساده

(اهرم ها) کلاس: سوم راهنمایی مدت(دامنه): 75دقیقه

نام آموزشگاه :

 نام دبیر: رسول طهماسبی

تاریخ:

اقدامات قبل از تدریس

هدف کلی درس آشنایی دانش آموزان با ماشین های ساده

ازجمله اهرم ها

هدفهای رفتاری پس از پایان آموزش از دانش آموزان

انتظار می رود بتوانند:

1:ماشین ساده را تعریف کند.  

2:اهرم را با ذکر یک

مثال تعریف کند.

 3: انواع اهرم ها را با رسم شکل

نام گذاری کند.

4: اجزای مختلف یک اهرم را روی شکل

نشان دهد.

5:انواع اهرم ها را باهم مقایسه کند.

6:با انجام آزمایشی چگونگی کار اهرم ها را توضیح

دهد.

7:مزیت مکانیکی اهرم ها را بدست آورد.

8:در انجام آزمایش ها با افراد گروه مشارکت فعال داشته

باشد.

9: علاقه مندی خود را در بحث گروهی نشان

دهد.

روش تدریس روش تلفیقی(بارش مغزی،بحث

گروهی،مشاهده،پرسش و پاسخ،روش توضیحی،آزمایش

،اندازه گیری)

مدل کلاس و گروه آموزشی نیم دایره ای یا Uشکل

مواد آموزشی: تصویر،کتاب،اهرم ،وزنه ، پایه ،

رایانه ، CD آموزشی، گچ رنگی،تخته کلاس

اجرای

تدریس:

 (فرآیند یاددهی-یادگیری و تعامل تجربیات )

ارتباط و آماده سازی و ایجاد انگیزه

1:احوالپرسی،حضور و غیاب،بررسی وضعیت روحی و

روانی،تغییر فضای فیزیکی کلاس،حدیث.

2:طرح سئوال جهت آماده سازی(مثال: هر وسیله ای که

کار ما را آسان کند جه نام دارد؟ ماشین ها به چه

روش ها یی به ما کمک می کنند؟ و طرح چند پرسش

دیگر

3: نشان دادن چند تصویر آماده. 20 دقیقه

ارزشیابی تشخیصی:

 1 : وسیله ای که کار ما را آسان

کند چه نام دارد؟

2:آیا تمام ماشین ها به طور

یکسان به ما کمک می کنند؟

3: ماشین ها به چه راه

هایی به ما کمک می کنند؟

4:اهرم را تعریف کند.

5: انواع اهرم را نام ببرد.و...10دقیقه

فعالیت های معلّم : بررسی تکالیف دانش

آموزان با امضاء و تاریخ و ثبت نمره، تشویق تکالیف

برتر،طرح چند پرسش از درس قبل، کنترل و راهنمایی

در هنگام آزمایش ، استفاده ازCD آموزشی بوسیله ی

رایانه. فعّالیّت های دانش آموز : دادن پاسخ به

پرسش های معلم ،مشاهده تصاویر اهرم ها و بحث و

تبادل نظر در مورد آن ها،انجام آزمایش به صورت

گروهی ،خواندن متن درس ،رسم انواع اهرم ها و

مقایسه ی آن ها،جمع بندی درس توسط دانش آموزان و

اصلاح آن بوسیله ی دبیر. 25 دقیقه

ارزشیابی تکوینی و پایانی:

 1:اهرم را تعریف کند و

چند مثال ذکر کند.

2:انواع اهرم ها را بار سم شکل

نام گذاری کند.

3: اهرم نوع اول و نوع دوم را باهم

مقایسه کند.

4:مزیت مکانیکی یک اهرم را بدست آورد.

10 دقیقه فعّالیت های خلاقانه دانش آموز طراحی نقشه ی

مفهومی اهرم ها باذکر مثال 5 دقیقه

تعیین تکلیف (عمومی-گروهی- انفرادی):

 چند اهرم را که در زندگی شما کاربرد دارد شکل آن را را رسم

کرده وبازوها راونیروهاوتکیه گاه رادرآن ها مشخص

کنید . (انفرادی) 5 دقیقه

 

 • تاریخ ارسال : جمعه سوم آذر ۱۳۹۱, 12:22
 • دسته بندی :
 • نویسنده : رسول طهماسبی
برنامه بودجه بندی سالانه درس علوم تجربی سال دوم راهنمایی  

موضوع و اهداف درس

صفحه

جلسه

هفته

ماه

آشنایی با دانش آموزان و ارزشیابی از درس علوم پایه قبلی- تشکیل گروه ها

-

1

اول

مهر

آشنایی با مواد در حال تغییر – تغییر فیزیکی و خواص فیزیکی

1-3

2

آشنایی با تغیر شمیایی و خواص آن – نشانه های تغییر شمیایی

4-6

1

دوم

ادامه آزمایش نشانه های تغییر شیمیایی و اجزای آن ( واکنش دهنده و فرآورده ها)

7-9

2

آشنایی سه نظریه ( آمپدوکلن – انتقال – لاوازیه ) – ماده سوختنی – اکسایش – سوخت به شرط سوختن

10-13

1

سوم

آشنایی با تغییرات گرماده – گرما گیر – سرعت تغییر های شمایی

14-16

2

آشنایی با کاتالیزگر ها – قانون پایستگی جرم

17-20

1

چهارم

ارزشیابی فصل اول

2

آشنایی با نور – اجسام منیر و غیر منیر – نور به خط راست منتشر می شود

21-23

1

اول

آبان

آشنایی با چگونگی تشکیل سایه – اجسام کدر – شفاف – نیم شفاف – خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی

24-26

2

آشنایی با بازتاب نور و قانون آن – ویژگی های تصویر در آینه تخت

27-30

1

دوم

آشنایی با انواع آینه های کروی – کانون آینه – شکست نور

31-34

2

آشنایی با منشور – طیف نور - انواع عدسی ها

35-38

1

سوم

آرزشیابی فصل دوم

2

آشنایی با موج – حرکت نوسانی – دوره بسامد – تولید موج

39-42

1

چهارم

انتشار موج – مشخصات موج – موج و انرژی – موج ها

43-45

2

موج های صوتی – چشمه صوت – فرو صوت – فرا صوت – موج های الکترو مقناطیسی - ا

46-51

1

اول

آذر

ارزشیابی فصل سوم

2

آشنایی با گرما – انرژی درونی – واحد اندازه گیری دما – گرمای نهان ذوب

52-55

1

دوم

انتقال گرما به روش رسانایی- همرفت-

56-58

2

علت به وجود آمدن جریان همرفتی – 3 شرط لازم برای ایجاد جریان همرفتی

61-59

1

سوم

تابش- نور مرئی – فرو سرخ – اثر رنگ بر میزان تابش – گرم سازی و سرد سازی

62-64

2

ادامه گرم سازی و سرد سازی – جلوگیری از اتلاف گرما - یخچال

65-68

1

چهارم

ماشین گرمایی- موتور اتوموبیل – موتور جت - موتور موشک

69-72

2

ارزشیابی فصل چهارم

1

اول

دی

آشنایی با ساختار زمین – سنگ کره

73-76

2

آشنایی با کانی ها – کانی های اولیه – کانی های ثانویه

77-79

1

دوم

شناسایی کانی ها( شکل بلور- سختی – رنگ)

80-82

2

آشنایی با انواع سنگ ها- سنگ های آذرین – سنگ های رسوبی

83-85

1

سوم

ادامه چگونگی تشکیل سنگ های رسوبی و ويژگی ها آن – سنگ های دگرگون

86-90

2

ارزشیابی فصل پنجم و ششم

1

چهارم

آزمون نوبت اول

2

 

موضوع و اهداف درس

صفحه

جلسه

هفته

ماه

تصحیح اوراق امتحانی

-

1

اول

بهمن

2

آشنایی با کاربرد سنگ ها و کانی ها – تامین انرژی- ذغال سنگ

91-93

1

دوم

ادامه ذغال سنگ – مواد اولیه صنایع- جواهر سازی

94-96

2

آشنایی با هوا زدگی- هوازدگی فیزیکی

97-99

1

سوم

هوازدگی شمیایی – زمین لغزه – خزش- باران های اسیدی

100-103

2

خاک- افق های خاک

104-106

1

چهارم

خاک مناطق مختلف – حاصل خیزی خاک

107-108

2

ارزشیابی فصل هفتم و هشتم

1

اول

اسفند

آشنایی با ساختمان سلول

109-111

2

ادامه سلول – سلول گیاهی و جانوری – سازمان بندی بدن

112-116

1

دوم

- بافت – اندان – دستگاه و انواع آن

117-120

2

آشنایی با غذا و مواد ضروری آن (کربو هیدرات)

121-123

1

سوم

آزمایش شناسایه نشاسته – پروتوین ها – لیپید ها – ویتامین ها

124-128

2

مواد معدنی – آب – رژیم غذایی – گروه های غذایی

129-131

1

چهارم

هرم راهنمای غذایی – غذا یک مشکل جهانی

132-136

2

تعطیلات نوروزی

اول

فروردین

دوم

آشنایی با گوارش – ساختمان و اعمالآن ( هضم و جذم)

137-139

1

سوم

ارزشیابی فصل نهم و دهم

2

ساختمان دندانها – قسمت ها دستگاه گوارش – سطح جذب غذا - کبد

140-144

1

چهارم

آشنایی با ترکیب خون – کار خون – انعقاد خون

145-147

2

گروه های خونی – گلوبوهای سفید و ایمنی خون

149-151

1

اول

اردیبهشت

ارزشیابی فصل یازدهم و دوازدهم

2

آشنایی با گردش مواد – قلب – انتقال و تبادل مواد

152-156

1

دوم

لنف- وظایف لنف – گردش خون – فشار خون

157-161

2

آشنایی با تبادل با محیط – ساختمان دستگاه تنفسی – دم و بازدم – جریان هوا در شش ها

162-166

1

سوم

ساختمان دستگاه دفع ادرار – نفرون – تعادل آب در بدن – تنظیم محیط داخلی بدن

167-170

2

ارزیابی فصل سیزدهم و چهار دهم

1

چهارم

2

آزمون نوبت دوم

خرداد

 

 • تاریخ ارسال : چهارشنبه یکم آذر ۱۳۹۱, 19:37
 • دسته بندی :
 • نویسنده : رسول طهماسبی
                                               

هدف كلي:آشنايي با تغييرات مواد

رئوس مطلب:

1- مواد تغيير مي كنند

2- تغييرات مواد هميشه به يك صورت نيست

3- در بعضي از تغييرات خواص مواد تغييرو در بعضي خواص مواد تغييرنمي كنند

4- تغييرات مواد فيزيكي يا شيميايي هستند

اهداف جزئِي:

1- با جمع آوري اطلاعات به برخي از خاصيت هاي مواد پي ببرند

2- با مشاهده ي تغييرات مواد ويژگي هاي آنها را تعيين كنند

3- با ويژگي هاي تغيير فيزيكي آشنا شوند

4- با ويژگي هاي تغيير شيميايي آشنا شوند

اهداف رفتاري :

در پايان درس از دانش آموزان انتظار مي رود :

1- به مطالعه ي تغييرات مواد علاقه مند شوند

2- با مقايسه ي خاصيت هاي يك ماده قبل و بعد از يك نوع تغيير با ويژگي هاي اين تغيير آشنا شوند

3-با انجام فعاليت هاي مختلف مواردي را كه در آن خواص ماده حفظ مي شود و مواردي را كه در آن ماده خواص خود را از دست مي دهد تجربه كند

4- بتوانند تغييرات فيزيكي و شيميايي را تعريف كنند و براي آنها مثال بزنند

روش تدريس :

بحث گروهي - پرسش و پاسخ - آزمايشي -سخنراني

رسانه هاي آموزشي:

ماژيك - تخته - كاغذ - شكر- آب - بشر- سركه - جوش شيرين - بادكنك - بطري - چند تصوير از تغييرات در طبيعت و فضا

فعاليت هاي قبل از تدريس(3 دقيقه ):

سلام واحوال پرسي - حضور و غياب -توجه به حالات روحي و رواني دانش آموزان- آماده كردن جو كلاس براي شروع درس

تعيين رفتار ورودي:

1- دانش آموزان بايد بتوانند مواد را تعريف كنند

2- دانش آموزان بايد بتوانند چند ماده نام ببرند

3- دانش آموزان بايد بتوانندمواد را از هم جدا كنند

ارزشيابي تشخيصي (3 دقيقه ):

1- آيا مي دانيد ماده چيست؟

2- آيا مي توانيد چند ماده نام ببريد؟

3- آيا مي توانيد بگوييد تغييريعني چه؟

4- آيا جنس مواد مختلف با هم فرق دارند؟

5- آيا ممكن است ماده اي به ماده اي ديگر تبديل شود؟

ايجاد انگيزه و آماده سازي(5 دقيقه ):

آيا تا به حال مادران خود را در حال پخت غذا ديده ايد؟

آيا تا به حال توجه ككرده ايد كه چرا مواد اوليه ي غذا در پايان تغييرمي كنند؟

ارائه ي درس(25 دقيقه ):

1- ماده را تعريف مي ككنيم .

2- با كمك دانش آموزان چند مثال براي ماده مي زنيم.

3-چند جمله كه كلمه ي (تغيير) در آنها به كار رفته باشد مثال مي زنيم.

4- مي پرسيم تغييريعني چه ؟

5- آيا ميتوانيد با (تغيير) جمله بسازيد؟

6- شكل كتاب را به آنها نشان مي دهيم و در مورد آن سوؤال مي پرسيم .

7- از دانش آموزان مي خواهيم جدول  را در دفتر هايشان رسم وآن را كامل كنند:

8- مشاهده كنيد را بخوانند و انجام دهندو ما آن را توضيح دهيم.

9- مشاهده كنيد دوم را نيز بخوانند و انجام دهند و ما آن را توضيح دهيم.

10- چند تغيير شيميايي و فيزيكي را مثال بزنندو ما جدولي مي كشيم و مثالها را در آن مي نويسيم و هر دو تغيير را توضيح مي دهيم .

11- از دانش آموزان مي خواهيم با تغيير فيزيكي و شيميايي جمله بسازند.

12- انجام فعاليت فكر كنيد به صورت گروهي

13- رسم جدول نتيجه گيري و تكميل آن

14- انجام آزمايش ها توسط دانش آموزان و نتيجه گيري از آنها

نكته:

ارزشيابي تكويني در حين تدريس با پرسيدن سؤالاتي از دانش آموزان انجام مي گيرد

جمعبندي كلي(5 دقيقه ) :

درس را با كمك دانش آموزان به صورت خلاصه جمع بندي مي كنيم

تعيين تكليف (3 دقيقه ):

انجام فعاليت جمع آوري اطلاعت در خانه و گزارش به كلاس

نوشتن چند تغيير فيزيكي و شيميايي در محيط اطراف

وقت آزاد (2 دقيقه ) :

رفع اشكالات احتمالي دانش آموزان

 

 

 

 

 • تاریخ ارسال : چهارشنبه هفدهم آبان ۱۳۹۱, 22:34
 • دسته بندی :
 • نویسنده : رسول طهماسبی

طرح درس روزانه درس علوم تجربی

باسمه تعالی

برنامه بودجه بندی سالانه درس علوم تجربی سال سوم راهنمایی 90-91

ماه

هفته

جلسه

صفحه

موضوع و اهداف درس

مهر

اول

1

2

-

آشنایی با دانش آموزان – ارزشیابی ازدروس سال قبل و گروه بندی آنها.

یادآوری ومرور مطالبو انجام کارگروهی برای ایجاد انگیزه در دانش آموزان.

دوم

1

2

4- 1

7- 5

آشنایی با مدل های اتمی نظریه دموکریت ،دالتون، تامسون.

مدل اتمی رادرفورد- بورومدل جدید(الکترونی) – ذره های سازنده اتم .

سوم

1

2

10-8

13-11

جدول تناوبی – نمادشیمیایی عناصر- عدد اتمی و عددجرمی .

ایزوتوپ – واکنش های هسته ای – عناصررادیو اکتیو .

چهارم

1

2

-

16- 14

ارزشیابی فصل اول

پیوند بین اتمها – فرمول شیمیایی.

آبان

اول

1

2

19- 17

22-20

پیوند کووالانسی،ترکیب مولکولی ،آشنایی با یون .

پیوند یونی ،ویژگی ترکیب یونی ،اسیدها و بازها و شناساگرها.

دوم

1

2

24-23

27-25

انجام آزمایش و ارزشیابی فصل دوم .

سرگذشت زمین ، لایه های سنگ ها.

سوم

1

2

30-28

34- 31

فسیل ،مکانهای مناسب برای فسیل شدن ،کاربرد فسیل ها.

آشنایی با تغییر گونه ها(نظریه لامارک ،داروین ) .

چهارم

1

2

37-35

-

نظریه دووریس ،چگونگی بروز جهش ،شواهد تغییر.

ارزشیابی فصل سوم .

آذر

اول

1

2

40-38

44-41

جابجایی قاره ها ، نظریه وگنر، زمین ساخت ورقه ای.

پدیده های حاصل از حرکت ورقه ها.

دوم

1

2

-

47-45

ارزشیابی فصل چهارم .

منظومه شمسی ،خورشید ،سیارکها .

سوم

1

2

49-48

52-50

شهاب و شهاب سنگ ،دنباله دارها ،قمرها،ستارگان.

تعیین فاصله ستارگان ،شناخت صورت های فلکی .

چهارم

1

2

-

56-53

ارزشیابی فصل پنجم .

کارو شرایط انجام آن .

دی

اول

1

2

60-57

64-61

معادله کار ،انرژی و رابطه آن با کار.

مفهوم توان ،فرمول و حل مسائل مربوط به توان .

دوم

1

2

68-65

71-69

ماشین و مزیت مکانیکی آن ،مفهوم بازده و حل مسائل آن .

ماشین های ساده ،اهرم ها،قرقره ،چرخ ومحور.

سوم

1

2

74-72

-

سطح شیبدار، مسائل مربوط به آن .

آزمون نوبت اول .

چهارم

1

2

-

تصحیح اوراق امتحانی و جمع بندی نمرات مستمر نوبت اول .

 

ماه

هفته

جلسه

صفحه

موضوع اهداف درس

بهمن

اول

1

2

76-75

80-77

گوه و پیچ ،ماشین مرکب یا پیچیده .

آشنایی با مفهوم فشار ،فشار در جامدات و مایعات .

دوم

1

2

82-81

85-83

ادامه بحث فشار در مایعات و حل مسائل آن .

فشار در گازها و عوامل موثر در آن .

سوم

1

2

-

88-86

ارزشیابی فصل هفتم .

بار الکتریکی ،انواع بار

چهارم

1

2

91-89

93-92

قاعده بارهای الکتریکی ،برق نما ،باردار کردن بوسیله تماس .

القای بار الکتریکی ،آذرخش ،برقگیر .

آسفند

اول

1

2

96-94

99-97

جریان الکتریکی ،الکترون آزاد ،مقایسه اجسام رسانا و نارسانا ، اختلاف پتانسیل.

شدت جریان ،مقاومت الکتریکی ، آهن ربا .

دوم

1

2

102-100

104-103

قطب های آهن ربا و اثر آنها بریکدیگر،ساختن آهن ربا .

آهن ربای الکتریکی ،کاربرد آهن ربا .

سوم

1

2

-

111-105

ارزشیابی فصل هشتم و نهم .

استخوان ،غضروف ،مفصل و انواع آن ،رباط.

چهارم

1

2

116-112

120-117

ماهیچه و انواع آن ،زرد پی ، گرفتگی ماهیچه .

هماهنگی و ارتباط ، دستگاه عصبی ،نورون ها .

فروردین

سوم

1

2

-

124-121

ارزشیابی ازدروس گذشته .

انتقال پیام عصبی ،انواع نورون ،انعکاس.

چهارم

1

2

126-125

130-127

دستگاه هورمونی ،غده های ریز بدن و کار آنها.

نوجوانی و بلوغ ، تغییرات جنسی و عاطفی .

اردیبهشت

اول

1

2

133-131

139-134

خصوصیات دوران نوجوانی ،واکنش دفاعی .

تولید مثل و انواع آن ، تولید مثل جنسی در گیاهان گلدار .

دوم

1

2

145-140

151-146

دنباله تولید مثل در گیاهان و جانوران .

منابع طبیعی ،حفظ محیط زیست ، آلودگی هوا ، باران اسیدی .

سوم

1

2

156-152

-

تغییرات ایجاد شده در طبیعت توسط انسان .

ارزشیابی از فصل 13 و 14.- حل نمونه سوالات امتحانی سال های قبل .

مروری برکل کتاب جهت آمادگی برای شرکت در آزمون نوبت دوم .

خرداد

-

-

-

آزمون نوبت دوم .

طراح : رسول طهماسبی

 

 • تاریخ ارسال : چهارشنبه هفدهم آبان ۱۳۹۱, 22:30
 • دسته بندی :
 • نویسنده : رسول طهماسبی

عنوان : طراحی آموزشی

نام ونام خانوادگی : رسول طهماسبی

نام آموزشگاه :

نام درس : علوم تجربی

موضوع درس : تشکیل سایه (پایه دوم راهنمایی )

مدت ( دامنه ) : 45 دقیقه

سال تحصیلی : 91-1390

اقدامات قبل از تدریس

اهداف کلی

دانش آموزان طرز تشکیل سایه و چگونگی آن را یاد بگیرند

اهداف رفتاری

دانش آموزان بعد از پایان این درس باید بتوانند :

1-علت تشکیل سایه را شرح داده و بتوانندچگونگی آن را با رسم یک شکل و یا آزمایشی ساده به درستی نشان دهند.

2-جسم های شفاف –نیم شفاف و کدر را با ذکر یک مثال از هر کدام تعریف کرده و بتوانندآنها را تشخیص دهند.

3-علت پدیده های طبیعی چون خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی را با استفاده از خواص سایه ها به درستی بیان کرده و بتوانند آن را بارسم شکل نمایش دهند.

4-این مطلب را به خوبی درک کنند که نقش نور در زندگی بسیار مهم بوده و زندگی بدون آن غیر ممکن است.

5-به این نکته توجه داشته باشند که نگاه کردن مستقیم به نور خورشید و به خصوص هنگام خورشیدگرفتگی صدمات شدیدی را به چشم وارد می کندو این نکته را به دیگران نیز یاداور شوند.

6-روحیه ی انتقادپذیری و انتقادگری خود را تقویت کنند.

7-در انجام فعالیت ها و بحث های گروهی علاقه- کنجکاوی –مسولیت پذیری و.... داشته باشند.

8-در ساخت وسایل کمک آموزشی وبه کارگیری آن مهارت لازم را کسب کرده و علاقه نشان دهند.

9- از مشاهده پدیده هایی چون خسوف و کسوف به وجود خالق آن پی برده و با خواندن نماز آیات شکر گزار او و نعمت هایش باشند.

روش تدریس

Øبحث گروهی

Øیادگیری مشارکتی ( طرح تدریس اعضا ی تیم )

Øاکتشافی

Øپرسش و پاسخ

Øبارش مغزی

مدل کلاسی و گروه آموزشی

گروهی و آزمایشگاهی

رسانه آموزشی ویژه

vتعدادی جسم منیر و غیر منیر

vتعدادی جسم شفاف – نیم شفاف و کدر

vدو عدد توپ با اندازه های مختلف (بزرگ و کوچک ) – یک عدد لامپ

vمدل افلاک نما ( شبانه روز )- ماکت های ساخته شده از این وسیله توسط دانش آموزان.

vرایانه –cdهای آموزشی – برنامه power point

 

 

اجرای تدریس ( فرایند یاد دهی – یادگیری و تعامل تجربیات )

ایجاد ارتباط و انگیزه سازی

Øسلام و احوالپرسی از دانش آموزان

Øگروه بندی تصادفی دانش آموزان ( تعدادی جسم منیر و غیر منیر تهیه کرده و به هنگام ورود در اختیار دانش آموزان قرار می دهم سپس از آنها می خواهم کسانی که جسم های منیر دارند در یک گروه و کسانی که جسم غیر منیر دارند در گروه دیگر قرار بگیرند.) چون این مبحث مربوط به درس جلسه گذشته است می تواند نوعی ارزشیابی تشخیصی نیز باشد.

Øحضورو غیاب و توجه به حالات روحی و روانی دانش آموزان (یک تابلو تهیه کرده و نام دانش آموزان را روی آن می نویسم و به هر دانش آموزی یک کارت می دهم تا در هنگام ورود به کلاس کارتش را در محل نام خود قرار دهد. به این ترتیب در هنگام غیبت هر دانش آموز جای خالیش به راحتی مشخص است و وقتگیر هم نیست.)

Øبررسی تکالیف دانش آموزان (تکالیف گروهها را با هم تعویض می کنم و آنها تکالیف یکدیگر را بررسی می کنند . این فعالیت ضمن اینکه نوعی روش یادگیری است احساس مسولیت و خود باوری را در آنان ایجاد می کند.)

Øطرح و اجرای یک آزمایش جالب و مهیج با استفاده از خواص سایه ها ( جوجه در تخم مرغ )

Øطرح سوال یا بیان یک خاطره مثل : - بچه ها به یاد داریر که در سال 1378 در ایران خورشید گرفتگی رخ داد و عده زیادی توریست از کشورهای اروپایی برای تماشای آن به ایران امده بودند. راستی چرا! مگر در کشور خودشان نمی توانستند خورشید گرفتگی را مشاهده کنند؟

 

 

ارزشیابی تشخیصی

با طرح چند آزمایش و پرسش شفاهی در کلاس:

1-لامپ کلاس را خاموش کرده و پرده ها را می کشیم ... بچه ها آیا کسی چیزی می بیند ؟ خیر... چرا ؟مگر چشم های ما باز نیستند ؟ پس برای آنکه جسمی دیده شود چه شرایطی لازم است ؟

2-حال یک شمع را روشن می کنیم. بچه ها آیا شمع را می بینید ؟ بله... چرا شمع دیده می شود اما اجسام دیگر قابل دیدن نیستند؟ حالا اجسام منیرو غیر منیر را تعریف کرده و برای هر کدام حداقل یک مثال ذکر کنید.

3- مسیر حرکت نور چگونه است؟آیا می توانید آن را با انجام یک آزمایش ساده نشان دهید؟

 

اجرای تدریس

فعالیت های معلم – دانش آموز

vاز هر گروه می خواهم با وسایلی که در اختیار دارند (چراغ قوه – شمع – چند جسم کدر و شفاف و....) سایه یک جسم را روی دیوار تشکیل دهند. سوال : بچه ها کدام گروه می تواند سایه ای را که درست کرده است بزرگ و کوچک کند ؟ چگونه این کار را انجام دادید؟برای پاسخگویی می توانید با گروه های دیگر نیز مشورت کنید.(کار گروهی )

vآیا می توانید سایه شیشه را روی پرده تشکیل دهید ؟ امتحان کنید دلیل آن چیست؟ (معرفی اجسام شفاف)

vآیا می توانید سایه ورق پوستی یا خط کش پلاستیکی خود را روی پرده تشکیل دهید؟ آیا سایه ای را که تشکیل داده اید مانند سایه یک جسم کدر مثل کتاب است؟ دلیل آن چیست؟ ( معرفی اجسام نیم شفاف)

vیک برگه از تصاویر چند جسم مختلف را به هر گروه می دهم و از آنها می خواهم تا این اجسام رابه صورت گروهی در سه گروه شفاف – نیم شفاف و کدر دسته بندی کنند.

vحالا نوبت به یک پدیده طبیعی می رسد که با استفاده از خواص سایه ها قابل توجیه است . در اینجا به همکاری سه نفر از دانش آموزان نیاز داریم.(نمایش خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی :دانش آموزی که درشت اندام است به عنوان خورشید –متوسط اندام زمین و دانش آموز کوچکتر نقش ماه را اجرا می کند یعنی به ترتیب زمین به دور خود و خورشید و ماه به دور زمین می چرخد تا هنگامی که هر سه روی یک خط راست قرار بگیرند. سپس با توجه به محل قرار گرفتن آنها و با همکاری دانش آموزان خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی را توضیح می دهیم.

vحالا بچه ها می توانند در گروه های خود و با استفاده از توپ ها و یک عدد لامپ این آزمایش را تکرار کنند ضمن اینکه دستگاه افلاک نما را نیز بررسی می کنند.

vتوجه به این نکته را یاد آور می شویم که نگاه کردن به خورشید گرفتگی بدون عینک مخصوص باعث صدمات جبران ناپذیری می شود که ممکن است در آینده اثرات خود را نشان دهد.

vبررسی کتاب درسی و پاسخ به فکر کنید ها و فعالیت ها

vمعرفی کتاب های آموزشی و cd و فیلم های آموزشی برای مطالعه بیشتر در این زمینه.

 

اجرای تدریس

ارزشیابی تکوینی و پایانی

1-خلاصه کردن درس توسط پرسش و پاسخ از دانش آموزان

2-پاسخگویی به سوالات و رفع اشکال

3-پرسش به صورت کتبی ( فردی و تیمی ) – نمونه سوالات ضمیمه طرح درس می باشند.

4-تشویق توسط کارتهای امتیاز از گروههایی که بهترین عملکرد را داشته اند.

فعالیت های خلا قانه دانش آموز

1-نمایش حرکات ماه و زمین به دور خورشید و ایجاد کسوف و خسوف

2-ساخت ماکت دستگاه افلاک نما ( شبانه روز ) توسط وسایل ساده.

3-اجرای نمایش سایه بازی

4-طراحی و رسم شکل هایی از خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی

5-طراحی و ساخت یک چراغ قوه در صورتی که نور بیشتری تولید کند. (مروط به درس جلسه آینده بازتاب نور )

تعیین تکلیف ( عمومی – گروهی – انفرادی)

1-مطالعه درس برای جلسه آینده

2-انتخاب یکی از موضوعات زیر و انجام آن به صورت گروهی :

Øتهیه نشریه دیواری با موضوع چرا در سال های گذشته در فصول بهار و پائیز ساعت های رسمی کشور را تغییر می دادند.

Øارائه تحقیق در مورد لامپ های کم مصرف و رابطه نور با رنگ .

 

تبلیغات

تبلیغات